Kjøpsvilkår

 • Generelt:

Betingelsene for salg gjelder ved alle handler gjennomført fra noeforalle.com.

 • Partene

Selger er Noeforalle.com, Nitteberglia 25, 2007, kontakt@noeforalle.com, Org nr 926091484 og betegnes i det følgende som  selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 • Kundens forpliktelse:

Vedkommende person eller foretak registrert som kunde hos noeforalle.com er alltid ansvarlig for betaling av varer og tjenester levert av noeforalle.com eller av noeforalle.com sine samarbeidspartnere. Ansvaret gjelder også andres benyttelse av kundens tilgang, også uvedkommendes bruk såfremt det ikke påvises at uaktsomhet av noeforalle.com har ført til misbruket. Alle kjøp forutsettes utført av personer over 18 år eller etter samtykke fra verge. All kommunikasjon vil skje via epost eller andre elektroniske meldingstjenester.

 • Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 •  Levering:

noeforalle.com tilstreber å levere bestilte varer så fort som mulig. Normalt sendes bestilte varer så snart som mulig. Alle leveringstider som blir oppgitt av noeforalle.com må anses som veiledende. Levering tidligere enn antatt dato må kunne forventes. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og evt. produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager menes virkedager. Befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Lagerstatus er basert på informasjon fra våre leverandører og vårt eget lager. Normalt blir lagersaldo oppdatert hver time, men enkelte produkter oppdateres en gang i døgnet. Vi tar forbehold mot feil.

Evt. prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt vil derfor ikke få tilbakevirkende kraft med mindre opprinnelig pris er feil eller feil pris er oppgitt til noeforalle.com fra vår leverandør.

Noeforalle.com forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i feil ved annonsering, prissvingninger og lagersituasjon samt å levere tidligere enn forespeilet dato.

Noeforalle.com leverer varer innen hele Norge (uten Svalbard)

Betaler du med kredittkort, vil konto bli belastet normalt innen et døgn etter at ordren er lagt. Frakt betales av kjøper utfra den valgte forsendelsesmåten, og kommer i tillegg til varenes pris. Fraktsatser blir opplyst til angitt postnummer når varene er lagt i handlekurv under kjøpsprosessen.

Alle pakker som sendes fra oss er forsikret mot skade under transport. Noeforalle.com tar ansvaret for evt. skader eller tap slik at du som kunde ikke vil lide noe tap. Forutsetningen er at skademelding fylles ut hos posten med en gang pakken er mottatt.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 • Garanti:

Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet. Garanti bortfaller dersom utstyr behandles feil, eller dersom varer er defekt pga. andre ytre påvirkninger. Noeforalle.com dekker ikke følgefeil med mindre dette klart kan dokumenteres og samtlige implementerte enheter er kjøpt hos oss. De til enhver tid gjeldende betingelser for innsending av varer til service er gjeldende ved alle kjøp. 

 • Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 • Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 • Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 • Reklamasjon:

Før feil meldes til Noeforalle.com anbefaler vi at kunden undersøker om feilen skyldes forhold på sin side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke Noeforalle.com får melding innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller burde vært oppdaget. Lovens minimumsfrist gjelder. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Noeforalle.com har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Noeforalle.com slik at Noeforalle.com kan iverksette tiltak for avhjelp.

Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige hensyn forutsetter Noeforalle.com at reklamasjon alltid rettes skriftlig via e-post eller brev. Det bør fremgå av meldingen hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner etter Forbrukerkjøpsloven som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder frakt. Noeforalle.com sine forpliktelser overfor kunde begrenses da til å overholde eller videreføre garantilovnaden som følger med varen. Det understrekes av eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden når kunden ikke er en forbruker.

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan forbruker på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter gjeldende bestemmelser i Forbrukerkjøpsloven. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. 

Noeforalle.com er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, herunder erstatning for tap av data, kostnader til rekonstruksjon av data o.l. ved harddisk-krasj, skade på optisk lagringsmedium mm.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig

 • Support og kundestøtte:

Spørsmål kan rettes på mail til kontakt@noeforalle.com eller chat.

 • Avbestilling:

Ved avbestilling må kunden gi beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post. Dersom avbestillingen kan bekreftes før bestilte varer er sendt fra Noeforalle.com, vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

 • Angrerett:

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom
prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 21dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Lovbestemt angrerettskjema ligger på vår nettsiden. Trenger du en kopi anbefaler vi at kunden snarest tar kontakt med oss for å få tilsendt nytt skjema eller laste den ned fra her
. Dette fordi bevisbyrden for bortkommet skjema vil ligge tungt på kunden ettersom dette er fysisk festet sammen med adressekortet på pakken fra oss, og skulle angrerettskjema være kommet bort vil da heller ikke pakken komme frem. 

Angreretten gjelder ikke for: 

 • Forseglede varer hvor forsegling er brutt etter levering og produkter som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker (eksempel massasjepistoler)
 • Betaling:

Betaling skjer via kredittkort eller paypal.

 • Annet:

Noeforalle.com sender ut nyhetsbrev til sine kunder pr e-post. Nyhetsbrevene inneholder reklame om relevante produkter, tilbud, rabattkoder og annet relevant innhold. 

Alle produkter må forventes levert bulk eller OEM dersom annet ikke er spesifisert. Noeforalle.com tar ikke ansvar for mulige trykkfeil. 

Pikselfeil kan forekomme på alle LCD/LED-skjermer. De fleste produsenter spesifiserer sine produkter som feilklasse II etter ISO 13406-2 standarden. Andre spesifikasjoner kan forekomme. Noeforalle.com anser ikke pikselfeil som garantifeil eller mangel etter Lov om forbrukerkjøp når feilene er innenfor den enkelte produsents spesifikasjoner.

 • Force majeur:

Er Noeforalle.com forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i  tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Noeforalle.com fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 • Endring i vilkårene:

Noeforalle.com forbeholder seg retten til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 • Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Pre-loader